SLU - Särskilt läkarutlåtande

Strand Healthcare - Om FöretagetFörsäkringskassan ska begära ett SLU om det behövs för att kunna bedöma rätten till sjukpenning eller eventuellt behov av rehabiliteringsåtgärder. Försäkringskassans möjlighet att begära ett SLU är i första hand tänkt som ett komplement till ett avstämningsmöte. Det gäller till exempel om avstämningsmötet inte ger tillräckligt underlag till sjukpenningärendet. Det kan också finnas situationer när ett avstämningsmöte av olika skäl inte kan genomföras. Ett SLU kan då fungera som ett alternativ.

Läkarutlåtandet visar sjukdomens konsekvenser i form av funktionsinskränkning och begränsning av aktivitet på individnivå och sätter dessa i förhållande till olika arbetsuppgifter. Genom att lista begränsningarna och gradera hur uttalade dessa är uppnås en ökad precision i bedömningen. Huvudregeln är att det är läkare som har fördjupad utbildning i försäkringsmedicin som ska utfärda SLU. I komplicerade ärenden är det vanligt att utredningen för SLU genomförs i ett team med tillgång till sjukgymnast, psykolog eller arbetsterapeut.

Att utfärda ett SLU är en mycket kvalificerad uppgift. I vissa fall tar det ett antal timmar i anspråk. Det är väsentligt att den försäkrades hela livssituation vägs in i bedömningen och av stor vikt att precisionen i utlåtandet är hög beträffande vilka verkliga symptom som egentligen nedsätter arbetsförmågan hos den enskilde. Sociala svårigheter vägs generellt inte in i den försäkringsmedicinska bedömningen.