Medicinsk rådgivare / förtroendeläkare

Strand Healthcare - Om FöretagetMedicinsk kompetens

Även benämd medical advisor eller corporate doctor. Detta är en kvalificerad tjänst som tillhandahålles av erfarna företagsläkare med bred erfarenhet av alla medicinska frågeställningar som kan dyka upp i arbetslivet. En förtroendeläkare är generellt medicinskt ansvarig och kan hjälpa till på alla nivåer i organisationen med mycket hög tillgänglighet. Det kan gälla stöd till chefer på olika nivåer ändå upp till ledningsgrupp och styrelse likaväl som hantering av enskilda medarbetare i behov av rehabilitering eller adekvat medicinsk behandling utan dröjsmål. Den medicinske rådgivaren känner väl till kundens verksamhet och säkerställer att alla medicinska processer flyter effektivt och utvecklas i enlighet med verksamhetens syfte och mål. Det är en kostnadseffektiv tjänst som kan spara pengar men framför allt tid som kunden kan ägna till den egna kärnverksamheten.

Rehabilitering

Förtoendeläkaren är ytterst ansvarig för samtliga hanteringar som äger rum tillsammans med kund - rehabilitering, arbetsförmågebedömningar (AFB), hälsokontroller, arbetsmiljöarbete och försäkringsmedicinska insatser. Riktlinjer för rehabilitering, lagstadgade och andra hälsoundersökningar faller inom ramen för denna roll liksom att definiera företagspolicy för sjukfrånvarohantering.

Utbildning

Genom fortlöpande utbildning av personal och arbetsledare inom hälsorelaterade frågor, bland annat med falldragningar och "case studies" skapas en mer medveten och kunnig organisation med klara mål för just denna verksamhet.

Våra medicinska rådgivare har fördjupad kunskap inom försäkringsmedicin och kan hantera de mest komplicerade ärenden som rör långtidssjukfrånvaro såväl som upprepad korttidssjukfrånvaro och anvisat läkarstöd. Vi kan även remittera medarbetare och chefer efter behov när det finns önskemål om särskilt snabb hantering och specialistvård.