Arbetsförmågbedömning (AFB)

Historik

Kostnaden för sjukfrånvaron i Sverige steg i runda tal från 20 till 120 miljarder SEK under perioden 1997 till och med 2004. Denna utveckling av kostnader för sjukskrivna i ett land i Västvärlden hade aldrig tidigare skådats och föranledde många politiska diskussioner som till slut medförde att Försäkringskassan granskades genomgående. Rutiner och hanteringa av sjukskrivna och förtidspensionärer sågs över i alla avseenden och det hela medförde till slut en dramatisk omskrivning av vissa regler bland annat med en yttre gräns i sjukföräkringen på omkring två och ett halvt år och att den så kallade rehabkedjan infördes. Arbetsförmedlingen får efter hand ett större ansvar i det nya regelverket också.

UtvStrand Healthcare - Om Företageteckling

Behovet av arbetsförmågebedömningar (AFB) utvecklades snabbt och nya
aktörer växte fram på marknaden, bland annat Aktiv Arbetsmedicin som på bara
ett par år framgångsrikt genomförde mer än tusen kompletta utredningar med hjälp av tvärvetenskapliga team. Så småningom började även den traditionella företagshälsovården (FHV) genomföra liknande utredningar och arbetsgivare började förstå att de numera måste ha god kontroll på sjukfrånvaron i verksamheten. Efter hand klargjordes skrivningarna ytterligare. Det skapades tjänster för såväl arbetsförmågebedömning som funktionsbedömning. Olika försök att göra arbetet mer vetenskapligt blev både bra
och dåligt då verksamheten inte kan anses vara helt objektivt mätbar. Bland annat
tillsattes en professur i Försäkringsmedicin vid Karolinska Institutet i Solna.

AFB som beslutsunderlag

Strand Healthcare genomför utredningar av arbetsförmåga och funktions-förmåga på ett kompetent och kostnadseffektivt sätt och med endast de resurser som verkligen behövs för att skapa ett bra resultat. Utredningen involverar såväl den enskilde som övriga aktörer som
kan beröras av resultatet som exempelvis arbetsledare, Försäkringskassa, behandlande läkare inom vården och övriga. Resultatet av utredningen är i regel så omfattande att om varaktiga medicinska hinder bedöms föreligga för att återgå till arbetet och anpassnings- eller omplaceringsmöjligheter på arbetsplatsen ej föreligger, kan arbetsgivaren tillsammans med berörda parter gå till omställning. Varje utredning anpassas således helt till aktuella problem och förhållanden.