Tidig rehabilitering

Strand Healthcare - Om FöretagetSyftet med tidig rehabilitering är att öka linjechefers verkliga kunskap om metoder för genomförande och uppföljning. Detta sker genom aktiv träning, gemensamma fallstudier ur
det verkliga arbetslivet och workshops/seminars tillsammans med en erfaren rehabsamordnare och/eller företagsläkare. I och med detta skapas en ökad kunskap och medvetenhet i frågan på alla nivåer i organisationen om hur man ska hantera sjukfrånvaro
i alla former. Långsiktigt bidrar dessa aktivteter till att:


1. Hälsan förbättras och att den långa sjukfrånvaron minskar påtagligt

2. Man arbetar fram strategier för förebyggande hälsoarbete och prevention

3. Nyttjandegraden av en modern företagshälsovård (FHV) i förebyggande syfte för individer, grupper och organisation blir högre och mer effektiv och verksamhetsanknuten.

4. Öka chefers kunskap och erfarenhet för att i tidiga skeenden, helst innan sjukfall inträffar, känna igen och identifiera skeenden som kan påverka arbetsförmågan på ett negativt sätt.

5. Verksamheten utvecklar gemensamma rutiner och metoder som förebygger och främjar hälsa och bidrar till att skapa en gynnsam arbetsmiljö för all personal.

Således konstateras att vi, med ett äkta engagemang från våra aktuella team, från kundanställda som genomgår utredningar och hanteringar, från arbetsgivare och försäkringskassa och i förekommande fall vårdgivare och fackförening, tillsammans uppnår resultat som skapar en varaktigt bättre arbetsplats och en god arbetsmiljö.