Resultat av god rehabilitering

Färre sjukskrivna

När vi genomfört ett antal utredningar på ett företag blir resultatet i regel detsamma - antalet långtidssjukskrivna minskar dramatiskt och organisationen får in färre medarbetare som nya sjukfall. Tydlighet och öppenhet för att hantera sjukfrånvaron är nödvändigt i dagens arbetsliv. De flesta sjukskrivna återgår i samband med en större utredning alltid till sitt ordinarie arbete om de verkliga alternativen är få. De
som bedöms sakna arbetsförmåga helt blir utredda och kan därefter antingen bli sjukpensionärer eller alternativt genomgå omställning om
det föreligger restarbetsfömåga till någon grad. Arbetsförmedlingen är på väg att få ett större ansvar i samhället också.

I normala fall kan vi konstatera att minst hälften och i de flesta fall tre fjärdedelar - av de långtidssjukskrivna - återvänder till arbetet efter genomförd utredning och adekvata insatser. Förekomsten av korttidssjukskrivningarna brukar också minska påtagligt i samband med att strukturen för sjukfrånvarohantering internt i företaget förbättras.

Rätt behandling

Många långtidssjukskrivna medarbetare har tidigare varit sjukskrivna i åratal utan att någon tagit tag i deras situation. För många innebär kontakten med vår utredning en stor omvälvning i deras vardag. De blir sedda, hörda och uppmärksammade för första gången på många år. De genomför flera möten och samtal samt blir noggrant undersökta av respektive kompetens. I samband Strand Healthcare - Om Företagetmed utredningen tar teamen del av samtliga tidigare journalhandlingar med samtycke från den enskilde för att stärka bilden av vad som påverkat arbetsförmågan och vilken behandling som kan vara aktuell för att bli återställd igen. Väntetider är inte accepterade, allt sker med gott tempo och stor följsamhet.

Korrekt beslutsunderlag

Det förekommer så klart att utredningens resultat inte är samstämmigt med den som genomgår utredningen, det är då av yttersta vikt att ansvarig läkare går igenom vad som gör att bedömningen är som sagts i utlåtandet och vilka sakliga fynd som styrker resultatet.
Det är då möjligt för den enskilde att bättre förstå vad som ligger bakom resultatet. Det är också väsentligt att företaget, linjechefen, HR och arbetskamraterna får klara besked om den enskildes verkliga förmåga och eventuella svårigheter då detta i slutändan kan påverka den gemensamma arbetsmiljön. 

Strand Healthcare kan på ett bra sätt hjälpa Dig och Dina medarbetare med kvalificerade utredningar av såväl kortidssjuka som långtidssjukskrivna medarbetare. Vi har flerårig erfarenhet av att arbeta med kvalificerad yrkesinriktad rehabilitering och hjälper människor regelbundet att komma tillbaka till sina arbeten. Detta är alltid kostnadseffektivt för en arbetsgivare men det spar även pengar för samhället i stort och i förlängningen skapar det en starkare välfärd och bättre arbetsmiljö.