Effektiv rehabilitering

Långtidssjukfrånvaro

Med effektiv rehabilitering minskar framför allt den långa sjukfrånvaron men även korttidssjukfrånvaron påverkas gynnsamt. Goda rutiner och sunda processer för att hjälpa medarbetare med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan skapa stora mervärden i en organisation. God tillgänglighet till kvalificerad och modern Företagshälsovård (FHV) är en nyckelfaktor för att hanteringen ska bli kostnadseffektiv och i slutändan skapa minskade kostnader i organisationen

Strand Healthcare - Om FöretagetEffektiv rehabilitering kräver att ett företag har tillgång till en partner med kunskap
om den enskildes arbetsplats och arbetsuppgifter
. Det krävs kunnande och kapacitet för att följa upp och bedöma samtliga fall av lång och kort sjukfrånvaro på plats. Förändringarna i tillämpningen av sjukförsäkringen och Arbetsförmedlingens ökade ansvar medför att det nu krävs en djup kunskap och erfarenhet inom försäkringsmedicin för att klara avstämningsmöten och på ett kompetent sätt utforma olika medicinska underlag. Företag och organisationer behöver också skapa goda rutiner för att vidta åtgärder redan innan en medarbetare blivit sjukskriven.

Korttidssjukfrånvaro

Den korta sjukfrånvaron - den period som arbetsgivaren i regel betalar och som berättigar till sjuklön - kan också påverkas på ett positivt och trovärdigt sätt om arbetsgivaren erbjuder medarbetare hög tillgänglighet till läkare och medicinska team. Dessa läkare/team, med god kunskap om arbetsplatsen, kan snabbt identifiera aktuella medicinska hinder för arbete, i vilken omfattning det föreligger, vilken behandling som behövs och dessutom ge en rimlig prognos för när medarbetaren förväntas återkomma till arbetet. Liknande rutiner medför att den korta sjukfrånvaron närmast kan halveras. Den enskilde medarbetaren känner också ökad trygghet och trivsel på arbetsplatsen när arbetsgivaren snabbt kan tillhandahålla kvalificerad läkarbedömning vid behov.