Mål

Strand Healthcare - Om FöretagetStrand Healthcare AB skapar tillsammans med kunder och medarbetare uthålliga mervärden inom hälsa, sjukvård, friskvård och arbetsrelaterade problem i det moderna arbetslivet. En sund investering i människors hälsa och välmående är kostnadseffektivt och skapar tillsammans med kompetent  arbetsledning, motiverade och engagerade medarbetare en god arbetsmiljö. Med god arbetsmiljö följer också i regel förbättrad lönsamhet. Vi arbetar därför med hög tillgänglighet i mycket nära samarbete med våra kunder
för att ge bästa effekt och värdeskapande i respektive verksamhet.
För bästa resultat arbetar vi ofta i tvärvetenskapliga team.

Vi är ett kvalificerat konsultbolag inom sektorn healthcare och levererar
alltid våra tjänster med mycket hög kvalitet och precision. Vårt bemötande och omhändertagande kännetecknas av ett genuint intresse för varje person som besöker oss. Vi försöker alltid att arbeta med kontinuitet
för att skapa långsiktigt goda relationer. För oss är det viktigt att skapa
och utveckla livskvalitet för den enskilde kunden, kundanställda och
andra som berörs av våra insatser. Tillsammans med kunder och
enskillda individer skapar och utvecklar vi en känsla av god livskvalitet,
ett ökat hälsomedvetande och ett ellmänt välbefinnande
.

Vision

Strand Healthcare är ett koncept för strategiskt samarbete inom hälsa, friskvård och välbefinnande i arbetsliv och privatliv. Ett liv i god balans skapar förutsättningar för att fungera bra på arbetsplatsen såväl som i övriga sammanhang. Ett företag med välmående medarbetare blir mer effektivt, har lättare för att rekrytera kompetenta medarbetare och blir i förlängningen också mer lönsamt. Genom god tillgänglighet och leveranser med hög kvalitet och stor precision kan vi tillsammans med våra
kunder skapa betydande mervärden och även påverka kundens affärsprocesser på ett positivt sätt.