Länkar

Myndigheter / Statliga verk

Arbetsmiljöverket (AV)
Checklista för kartläggning och bedömning av arbetsanpassning och rehabilitering 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1
Folkhälsoinstitutet
Försäkringskassan
Försäkringskassans Regelbok för socialförsäkringen
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Kemikalieinspektionen
Länsstyrelsen
Socialdepartementet
Faktasida om socialförsäkringen
Socialstyrelsen
Statistiska Centralbyrån (SCB)
Arbetsförmedlingen


Yrkesföreningar

FTF Arbetsmiljö
Företagsläkarföreningen
Företagssjukgymnasterna, ergonomisektionen
Hälsoakademikerna
Riksföreningen för företagssköterskor

Lagar & Förordningar 

Arbetsmiljölagen
Lag (1962:381) om allmän försäkring
Lagarna som styr arbetsmiljön

Universitet/Högskolor

Arbets- och Miljömedicin, Uppsala, Forskning
Karolinska Institutet  Arbets- och miljömedicin
Karolinska Institutet Metoder för företagshälsovården
Karolinska Institutets bibliotek
Lunds universitet, Arbetsmiljöhögskolan
Stressforskningsinstitutet

Arbetsmarknadens parter

LO
Vårdföretagarna
PTK
SACO
Svensk Handel
Svenska Kommunalarbetarförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges Byggindustrier
Sveriges kommuner och landsting
Teknikföretagen
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)  
TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
Unionen
Vårdfacket

Övrigt     

Alna - arbtetslivets egen resurs i alkohol och drogfrågor
Arbets- och Miljömedicin, Karolinska Institutet  - Stress i arbetet
Arbets- och Miljömedicin, Karolinska Institutet - Beprövade metoder för FHV
Arbetsmiljöforum
Arbetsmiljöupplysningen
Arbetsplatskonflikt
Giftinformationscentralen
Medical Link   
Alkoholhjälpen
Prevent

SPP
Stockholms läns landsting - Folkhälsoguiden, temasidor om arbetsliv och arbetsmiljö
___________________________________________________