Företagshälsovård (FHV)

Strand Healthcare - Om FöretagetDefinition

Svenska Företagsläkarföreningen definierar FHV som en professionellt oberoende expertresurs med yrkesutbildade specialister i samverkan. Genom stöd till individ, organisation och samhälle verkar FHV för att främja hälsa och säkerhet, förebygga sjukdomar, främja en god arbetsorganisation och en god funktionsförmåga hos individen samt genom samverkan med allmänna vården skapa samhällsnytta och en hälsosam, säker och jämställd arbetsmiljö

Vision

En hälsosam, säker och jämställd arbetsmiljö är en mänsklig rättighet i enlighet med ILO-konventionen, WHO:s intentioner och gällande EU-direktiv. Denna rättighet vilar på tre pelare:

  • Individen (rätt till goda förutsättningar för att kunna utföra ett bra arbete och kunna leva ett hälsosamt liv, ha tillgång till sjukvård och förebyggande hälsovård, rehabilitering och arbetsanpassning om det är möjligt.
  • Organisationen (Arbetsmiljölagen och förekommande samverkansavtal)
  • Samhället (skydd för de svaga, sjukvårdssystem, samverkan mellan parter)

Mål

  • Att främja hälsa och säkerhet i arbete och arbetsmiljö
  • Att förebygga sjukdomar som påverkar arbetsförmågan i anslutning till eller som följd av arbete
  • Att främja arbetstagarnas hälsa, arbets- och funktionsförmåga med hänsyn till olika arbetslivsskeden och genus.
  • Att främja en god arbetsorganisation grundat på ett organisations- och hälsovetenskapligt perspektiv
  • Att vara ett professionellt och opartiskt stöd till arbetsgivare, arbetstagare och samhälle för att uppnå visionen